THE COB / Historie
Irish Cob, Gypsy Cob, Gypsy Horse, Tinker, Gypsy Vanner, Irish Tinker og Tinker Cob er bare nogle af betegnelserne for denne dejlige race, det irske omrejsende folk fik fremavlet. De brugte hestene til at trække vognene med når de drog ud for reparere folks gryder osv, disse folk kaldes tin cares, de svarer til vores skærslibere og er egentlig ikke zigøjnere selvom de omtales sådan, deraf navnet tinker. Nogle mener ordet er en fornærmelse andre ser det som en hyldest. De købte brogede arbejdsheste til billige penge, da disse blev betragtet som fejlfarvede. For at få råd til at bedække hopperne, sneg man sig om natten ind til herremændenes hingste. Og ved hjælp af de kendte irske racer som bl.a. Shire, Clydesdale og Welsh Cob fik man fremavlet denne dejlige race.Hestene skulle være rolige, samarbejdsvillige og nøjsomme, da der var mange børn omkring dem og de ofte måtte leve af det græs der var i vejkanten.
For de omrejsende var de brogede heste en fordel, de var nemme at se i mørke, det formindskede faren for ulykker, de folk var analfabeter og brugte hestenes aftegninger til identificere dem med, dermed var der min
dre risiko for tyveri af hesten. I 1600-tallet da Irland var under den engelske koloni, måtte irerne ikke eje heste der kostede mere end 5 pund, men da "cobben" var for synlig med sine aftegninger, og dermed ikke egnet til krigsførsel, fik de omrejsende lov at beholde sine heste.
Tidligere var der ikke nogen egentlig registrering af disse heste, og de var ved at forsvinde helt fra Irland. Men takket være en stor indsats siden 1996 ikke bare fra moderforeningen The Irish Cob Society i Irland, har man nu fået styr på avlen.Andre lande er gået effektivt ind avlen af disse heste. I Danmark er der Irish Cob Society Denmark og Dansk Tinkerforening. De har ikke helt de samme retningslinier for avlsgodkendelser og mange heste er kårede i begge foreninger. Efterspørgslen er hurtigt voksende og ofte er det svært at finde gode salgsheste. Især USA opkøber mange af hestene direkte ved de omrejsende bl.a. på det berømte Appleby Fair i England, men også ved opdrættere rundt om i verden.

Irish Cob, Gypsy Cob, Gypsy Horse, Tinker, Gypsy Vanner, Irish Tinker, are just some of the names for this lovely breed, the Irish traveling people has bred. They used horses to pull the wagons when they went out to repair people's pots etc, these people are called tin cares, andcall themselves for gypsies, hence the name tinker. Some believe the word tinker is an insult others see it as a tribute. They bought coloured workhorses for cheap money, as these were considered incorrect color. In order to be able to afford to breed mares, they snuck on night into Squires stallions. And using the well-known Irish breeds such as Shire, Clydesdale and Welsh Cob gave us this lovely race. The horses are  supposed to be quiet, cooperative and frugal, as there were many children around them, and they often had to live on the grass that was on the roadside.
For those traveling were the motley horses an advantage, they were easy to see in the dark, it reduced the risk of accidents, the people were illiterate and used the horses' markings to identify them, so there was less risk of theft of the horse. In the 1600s, when Ireland was under the British colony, the Irish could not own horses that cost more than 5 pounds, but as " the cob" was visible with its markings, not suitable for warfare, so the travellers was allowed to keep these horses.
Previously, there was no proper recording of these horses, and they were about to disappear from Ireland. But thanks to great efforts since 1996, not only from the parent association The Irish Cob Society of Ireland, control is gaining of the breed. Other countries have effectively breeding of these horses. Though different studbooks do not have quite the same guidelines for breeding approvals and many horses are graded in several associations.
Today hard work is being done get as much DNA as possible on file.
Demand is rapidly growing and often it's hard to find good horses for sale. In particular, the United States buys many of the horses directly by the itinerant including at the famous Appleby Fair in England, but also by breeders around the world.